Markos

Markos Dipnotlar

6:47-48 Sabaha karşı: Grekçede, «Gecenin dördüncü nöbetinde.»

7:6 beni: yani, Tanrı'yı.

7:15-16 Birçok eski metinde şu sözler de yer alır: «İşitecek kulağı olan işitsin!» Bkz. Markos 4:9,23.

9:29 duayla: birçok eski metinde, «dua ve oruçla.»

9:48 Bu ayet bazı eski metinlerde ayrıca ayet 45 ve ayet 47'den önce tekrarlanır.

10:38 Bu ayette İsa, çekeceği acılardan ve çarmıhtaki ölümünden söz etmektedir.

10:51 Rabbuni: Aramicede `öğretmenim' demektir.
11:25-26 Birçok eski metinde şu sözler de yer alır: «Ama siz bağışlamazsanız, göklerde olan Babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz.» Bkz. Matta 6:15, 18:35.

11:30 Yahya'nın vaftiz etme yetkisi Tanrı'dan: Grekçede, «Yahya'nın vaftizi gökten». Ayet 31'de de «Tanrı'dan» diye çevrilen sözcük Grekçede «gökten» diye geçer.

12:42 birkaç kuruş değerinde iki bakır para: Grekçede, «bir kodrantis olan iki lepton.»

13:30 kuşak: ya da «soy.»

14:35,36 Grekçede, «...yere kapanıp mümkünse o saatin kendisinden geçmesi için dua etti. Dedi ki, `Abba, Baba...'»

14:61 Yüce Olan'ın: Grekçede, «Mübarek'in», yani Tanrı'nın.

15:27-28 Birçok eski metinde şu sözler de yer alır: «Böylece `O, suçlularla bir sayıldı' diyen Kutsal Yazı yerine geldi.» Bkz. Luka 22:37.

16:20 16. bölümün 9-20 ayetleri bazı eski metinlerde yoktur.


1:2 Mal.3:1

1:2 Mal.3:1

1:3 Yşa.40:3

1:6 2Kr.1:8

1:11 Tek.22:2; Mez.2:7; Yşa.42:1; Mat.3:17; 12Mat.3:18; Mar.9:7; Luk.3:21-22

1:15 Mat.3:1-2

1:22 Mat.7:28-29

1:39 Mat.4:23; 9Mat.4:35

1:44 Lev.14:1-32

2:23 Tes.23:25

2:25 Lev.24:9; 1Sa.21:1-6

3:9 Mar.4:1; Luk.5:1-3

3:22 Mat.9:34; 10Mat.9:25

4:1 Luk.5:1-3

4:12 Yşa.6:9-10

4:21 Mat.5:15; Luk.11:33

4:22 Mat.10:26; Luk.12:2

4:24 Mat.7:2; Luk.6:38

4:25 Mat.13:12; 25Mat.13:29; Luk.19:26

4:29 Yoe.3:13

6:4 Yu.4:44

6:8 Luk.10:4-11

6:11 Elç.13:51

6:13 Yak.5:14

6:14 Mat.16:14; Mar.8:28; Luk.9:19

6:17 Luk.3:19-20

6:34 Say.27:17; 1Kr.22:17; 2Ta.18:16; Hez.34:5; Zek.10:2; Mat.9:36

7:6 Yşa.29:13

7:10 Çık.20:12; 21.20:17; Lev.20:9; Tes.5:16

8:11 Mat.12:38; Luk.11:16

8:12 Mat.12:39; Luk.11:29

8:15 Luk.12:1

8:18 Yer.5:21; Hez.12:2; Mar.4:12

8:28 Mar.6:14-15; Luk.9:7-8

8:29 Yu.6:68-69

8:34 Mat.10:38; Luk.14:27

8:35 Mat.10:39; Luk.17:33; Yu.12:25

9:2 2Pe.1:17-18

9:7 Mat.3:17; Mar.1:11; Luk.3:21-22

9:11 Mal.4:5; Mat.11:14

9:34 Luk.22:24

9:35 Mat.20:26-27; 23Mat.20:11; Mar.10:43-44; Luk.22:25-26

9:36 Mat.10:40; Luk.10:16; Yu.13:20

9:40 Mat.12:30; Luk.11:23

9:41 Mat.10:42

9:43 Mat.5:30

9:47 Mat.5:29

9:48 Yşa.66:24

9:49 Lev.2:13

9:50 Mat.5:13; Luk.14:34-35

10:4 Tes.24:1-4; Mat.5:31

10:6 Tek.1:27; 5.1:2

10:7 Tek.2:24

10:11 Mat.5:32; 1Ko.7:10-11

10:15 Mat.18:2-3

10:19 Çık.20:12-16; Tes.5:16-20

10:31 Mat.20:16; Luk.13:30

10:38 Luk.12:50

10:42 Mat.23:11; Mar.9:35; Luk.22:25-26

11:9 Mez.118:25-26

11:17 Yşa.56:7; Yer.7:11

11:23 Mat.17:20-21; 1Ko.13:2

11:25 Mat.6:14-15; 18Mat.6:35

12:1 Yşa.5:1-2

12:10 Mez.118:22-23

12:18 Elç.23:8

12:18 Tes.25:5

12:26 Çık.3:6

12:29 Tes.6:4-5

12:31 Lev.19:18

12:32 Tes.4:35

12:33 Hoş.6:6

12:36 Mez.110:1

13:9 Mat.10:17-20; Luk.12:11-12

13:13 Mat.10:22

13:14 Dan.9:27; 11.9:31; 12.9:11

13:15 Luk.17:31

13:19 Dan.12:1; Yah.7:14

13:24 Yşa.13:10; 34.13:14; Hez.32:7; Yoe.2:10,31; 3.2:15; Yah.6:12-13

13:26 Dan.7:13; Yah.1:7

13:32 Mat.24:36

13:34 Luk.12:36-38

14:1 Çık.12:1-27

14:3 Luk.7:37-38

14:7 Tes.15:11

14:18 Mez.41:9

14:24 Çık.24:8; Yer.31:31-34

14:27 Zek.13:7

14:28 Mat.28:16

14:49 Luk.19:47-48; 21Luk.19:37

14:57 Yu.2:19

14:62 Dan.7:13

14:63 Lev.24:16

15:21 Rom.16:13

15:24 Mez.22:18

15:29 Mez.22:7; 109.22:25

15:29 Mar.14:57-58; Yu.2:19

15:34 Mez.22:1

15:36 Mez.69:21

15:38 Çık.26:31-33

15:40 Luk.8:2-3

16:7 Mat.26:32; Mar.14:28

16:15 Elç.1:8

16:19 Elç.1:9-11