edellinen luku, Hesekielin kirja


1 "Nämä ovat heimojen nimet: Maan pohjoispäässä, Hetlonin tiestä, Lebo-Hamatista ja Hasar-Enanista alkaen, Damaskoksen alueen ja sen vieressä olevan Hamatin alueen eteläpuolella on Danin heimon osuus, joka ulottuu maan poikki idästä länteen. 2 Danin alueen eteläpuolella on idästä länteen Asserin heimon osuus. 3 Asserin alueen eteläpuolella on idästä länteen Naftalin heimon osuus. 4 Naftalin alueen eteläpuolella on idästä länteen Manassen heimon osuus. 5 Manassen alueen eteläpuolella on idästä länteen Efraimin heimon osuus. 6 Efraimin alueen eteläpuolella on idästä länteen Ruubenin heimon osuus. 7 Ruubenin alueen eteläpuolella on idästä länteen Juudan heimon osuus.

8 "Juudan alueen eteläpuolella on idästä länteen ulottuva pyhä alue, se joka teidän tulee erottaa Herralle. Sen leveys pohjoisesta etelään on kaksikymmentäviisituhatta kyynärää ja pituus idästä länteen sama kuin kunkin heimon osuuden, ja temppeli on oleva sen keskellä. 9 Tästä alueesta teidän tulee pyhittää Herralle osa, joka on kaksikymmentäviisituhatta kyynärää pitkä ja kaksikymmentätuhatta kyynärää leveä.

10 "Pyhä osa jaettakoon näin: Papeille tulee alue, joka on pohjoisen puolelta kaksikymmentäviisituhatta kyynärää ja lännen puolelta kymmenentuhatta kyynärää pitkä ja vastaavasti idässä kymmenentuhannen ja etelässä kahdenkymmenenviidentuhannen kyynärän mittainen. Herran temppeli on oleva sen keskellä. 11 Tämä alue tulee pyhille papeille, Sadokin jälkeläisille, joiden isät suorittivat edessäni palvelusta eivätkä harhautuneet, niin kuin leeviläiset harhautuivat silloin kun Israel kulki harhaan. 12 Heidän tulee saada oma, erityisen pyhä osansa maan pyhästä alueesta, leeviläisten osuuden vierestä.

13 "Leeviläiset saavat yhtä suuren alueen kuin papit, kaksikymmentäviisituhatta kyynärää pitkän ja kymmenentuhatta leveän. Kaikkiaan pyhä alue on siis kaksikymmentäviisituhatta kyynärää pitkä ja kaksikymmentätuhatta kyynärää leveä. 14 Sitä ei ole lupa myydä eikä vaihtaa, eikä tästä maan parhaasta osasta saa luovuttaa mitään muille, sillä se on Herran pyhää maata.

15 "Se viisituhatta kyynärää leveä alue, joka näin jää jäljelle kahdenkymmenenviidentuhannen kyynärän levyisestä alueesta, on tavallista maata. Se käytettäköön kaupungin asuin- ja viljelymaaksi, ja kaupungin tulee olla sen keskellä. 16 Nämä ovat kaupungin mitat: pohjoissivu neljätuhattaviisisataa kyynärää, eteläsivu neljätuhattaviisisataa kyynärää, itäsivu neljätuhattaviisisataa kyynärää ja länsisivu neljätuhattaviisisataa kyynärää. 17 Kaupungin ympärillä tulee olla avoin kaista, jonka leveys on pohjoissivulla kaksisataaviisikymmentä kyynärää ja eteläsivulla samoin kaksisataaviisikymmentä, itäsivulla kaksisataaviisikymmentä ja länsisivulla kaksisataaviisikymmentä kyynärää. 18 Pyhän alueen vieressä olevasta maa-alasta jää vielä itäpuolelle kymmenentuhatta kyynärää ja länsipuolelle samoin kymmenentuhatta. Näiden pyhän alueen vieressä olevien osien sato tulee käyttää kaupungin asukkaiden ruoaksi. 19 Niiden viljely kuuluu kaupungin asukkaille, olivatpa he mistä tahansa Israelin heimosta. 20 Koko erotettava alue on kultakin sivultaan kaksikymmentäviisituhatta kyynärää pitkä. Yhdessä kaupungin osuuden kanssa pyhä osa siis muodostaa neliön muotoisen alueen.

21 "Loppuosa, kaikki se maa, joka on pyhän alueen ja kaupungin osuuden kummallakin puolella, kuuluu ruhtinaalle. Se ulottuu itäpuolella kahdenkymmenenviidentuhannen kyynärän levyisenä itärajaan asti ja samoin länsipuolella kahdenkymmenenviidentuhannen kyynärän levyisenä länsirajaan, ja pohjois- ja eteläpuolella se rajautuu heimojen osuuksiin. Tämä maa-ala kuuluu ruhtinaalle, ja pyhä alue ja Herran temppeli ovat sen keskellä. 22 Ruhtinaalle kuuluu kaikki se maa, joka on Juudan ja Benjaminin alueiden välissä, hänen omistustensa keskellä olevan leeviläisten osuuden ja kaupungin osuuden rajoilta asti.

23 "Loput heimojen alueet ulottuvat nekin maan poikki idästä länteen. Ensin on Benjaminin heimon osuus. 24 Benjaminin alueen eteläpuolella on idästä länteen Simeonin heimon osuus. 25 Simeonin alueen eteläpuolella on idästä länteen Isaskarin heimon osuus. 26 Isaskarin alueen eteläpuolella on idästä länteen Sebulonin heimon osuus. 27 Sebulonin alueen eteläpuolella on idästä länteen Gadin heimon osuus. 28 Gadin alueen eteläisellä sivulla kulkee maan eteläraja Tamarista Meribat-Kadesin vesiin ja Egyptinpuroa pitkin edelleen Suureenmereen. 29 Tämä on maa, joka teidän tulee arpomalla jakaa Israelin heimojen perintöosiksi, ja nämä ovat heimojen osuudet. Näin sanoo Herra Jumala.

Jerusalemin portit

30 "Nämä ovat kaupungin portit: Pohjoissivulla, joka on neljätuhattaviisisataa kyynärää pitkä, 31 on kolme porttia. Kaupungin portit on nimetty Israelin heimojen mukaan, ja nämä pohjoisen puoleiset portit ovat Ruubeninportti, Juudanportti ja Leevinportti. 32 Itäsivu on samoin neljätuhattaviisisataa kyynärää pitkä, ja siinä on kolme porttia: Joosefinportti, Benjamininportti ja Daninportti. 33 Eteläsivunkin pituus on neljätuhattaviisisataa kyynärää, ja siinä on kolme porttia: Simeoninportti, Isaskarinportti ja Sebuloninportti. 34 Länsisivu on sekin neljätuhattaviisisataa kyynärää pitkä, ja siinä on kolme porttia: Gadinportti, Asserinportti ja Naftalinportti. 35 Koko kaupungin ympärysmitta on kahdeksantoistatuhatta kyynärää.

"Tästä lähtien on kaupungin nimenä oleva 'Herra on täällä'."


48:8
Hes. 45:1-8
48:9
Hes. 45:1-8
48:10
Hes. 45:1-8
48:11
Hes. 45:1-8, 1. Sam. 2:35
48:12
Hes. 45:1-8
48:13
Hes. 45:1-8
48:14
Hes. 45:1-8
48:15
Hes. 45:1-8, Jer. 31:38
48:16
Hes. 45:1-8
48:17
Hes. 45:1-8
48:18
Hes. 45:1-8
48:19
Hes. 45:1-8
48:20
Hes. 45:1-8
48:21
Hes. 45:1-8
48:22
Hes. 45:1-8
48:31
Ilm. 21:12
48:32
Ilm. 21:12
48:33
Ilm. 21:12
48:34
Ilm. 21:12
48:35
Ps. 68:17; Jes. 60:14