edellinen luku, Ensimmäinen kuninkaiden kirja


Salomon virkamiehet

1 Kuningas Salomo oli koko Israelin hallitsija. 2 Nämä olivat hänen korkeimmat virkamiehensä: ylipappina oli Asarja, Sadokin poika, 3 kirjureina Sisan pojat Elihoref ja Ahia, sihteerinä Josafat, Ahiludin poika, 4 sotaväen päällikkönä Benaja, Jojadan poika, pappeina Sadok ja Abjatar, 5 ylimaaherrana Asarja, Natanin poika, kuninkaan uskottuna pappi Sabud, Natanin poika, 6 [i] hovin päällikkönä Ahisar ja verotöiden valvojana Adoniram*, Abdan poika.

7 Salomolla oli Israelissa kaksitoista maaherraa, jotka vastasivat kuninkaan ja hänen hovinsa ylläpidosta, kukin vuosittain kuukauden ajan. 8 He olivat: Ben-Hur Efraimin vuoristossa; 9 Ben-Deker Makasissa, Saalbimissa, Bet-Semesissä ja Elon-Bet- Hananissa; 10 Ben-Hesed Arubbotissa Sokon ja koko Heferin alueen päällikkönä; 11 Dorin ylängön maaherrana Ben-Abinadab, jolla oli vaimona Salomon tytär Tafat; 12 Baana, Ahiludin poika, jolla oli hallinnassaan Taanak ja Megiddon seutu aina Jokmeamin toiselle puolen sekä Jisreelin alapuolella oleva alue Bet-Seanista Saretanin tienoille Abel- Meholaan asti; 13 Ramot-Gileadissa Ben-Geber, joka Gileadissa hallitsi Manassesta polveutuvan Jairin leirikyliä sekä Basanissa Argobin aluetta, kuuttakymmentä suurta kaupunkia, jotka oli varustettu muurein ja pronssisalpaisin portein; 14 Mahanaimissa Ahinadab, Iddon poika; 15 Naftalin heimon alueella Ahimaas, jolla hänelläkin oli vaimona Salomon tytär, Basemat; 16 Asserin heimon alueella ja Bealotissa Baana, Husain poika; 17 Isaskarin heimon alueella Paruahin poika Josafat; 18 Benjaminin heimon alueella Simei, Elan poika; 19 Gileadin alueella Urin poika Geber, jonka maita ennen olivat hallinneet amorilaisten kuningas Sihon ja Basanin kuningas Og. Vielä oli yksi maaherra Juudan alueella.

20 Juudan ja Israelin kansaa oli paljon, niin paljon kuin on meren rannalla hiekkaa. Heillä riitti ruokaa ja juomaa, ja he elivät tyytyväisinä.


seuraava luku
4:4
1. Kun. 1:8, 2:26,35
4:6
2. Sam. 20:24; 1. Kun. 5:28
4:20
1. Moos. 22:17

4:6
Adoniram on nimen Adoram rinnakkaismuoto. Vrt. 2. Sam. 20:24.