edellinen luku, Ensimmäinen aikakirja


Sotajoukon päälliköt ja heimojen johtajat

1 Tässä ovat lueteltuina israelilaiset sukujen päämiehet, tuhannen- ja sadanpäälliköt ja kuninkaan palveluksessa olevat hallintomiehet, joiden tehtävänä oli huolehtia sotaväenosastoista. Kautta vuoden nämä osastot palvelivat vuorotellen kuukauden kerrallaan, ja kunkin osaston vahvuus oli 24 000 miestä. 2 Ensimmäistä osastoa, joka palveli ensimmäisessä kuussa, johti Jasobeam, Sabdielin poika; hänen osastossaan oli 24 000 miestä. 3 Hän oli Peresin sukua, ja ensimmäisessä kuussa hän oli kaikkien osastonsa upseerien päällikkö. 4 Toisessa kuussa palvelevan osaston päällikkönä oli ahoahilainen Dodai; hänen osastossaan oli 24 000 miestä. Toisena johtajana hänen osastossaan oli Miklot. 5 Kolmannessa kuussa palvelevaa kolmatta osastoa johti päällikkönä Benaja, pappi Jojadan poika; hänen osastossaan oli 24 000 miestä. 6 Tämä Benaja oli yksi Daavidin kolmestakymmenestä sotasankarista. Kun hänestä tuli noiden kolmenkymmenen päällikkö, hänen osastonsa päälliköksi tuli hänen poikansa Ammisabad. 7 Neljäntenä, neljännessä kuussa, oli Asael, Joabin veli, ja hänen jälkeensä hänen poikansa Sebadja; hänen osastossaan oli 24 000 miestä. 8 Viidentenä, viidennessä kuussa, oli päällikkönä Samhut, Serahin sukua; hänen osastossaan oli 24 000 miestä. 9 Kuudentena, kuudennessa kuussa, oli tekoalainen Ira, Ikkesin poika; hänen osastossaan oli 24 000 miestä. 10 Seitsemäntenä, seitsemännessä kuussa, oli pelonilainen Heles, efraimilainen; hänen osastossaan oli 24 000 miestä. 11 Kahdeksantena, kahdeksannessa kuussa, oli husalainen Sibbekai, Serahin sukua; hänen osastossaan oli 24 000 miestä. 12 Yhdeksäntenä, yhdeksännessä kuussa, oli anatotilainen Abieser, Benjaminin heimoa; hänen osastossaan oli 24 000 miestä. 13 Kymmenentenä, kymmenennessä kuussa, oli netofalainen Mahrai, Serahin sukua; hänen osastossaan oli 24 000 miestä. 14 Yhdentenätoista, yhdennessätoista kuussa, oli pireatonilainen Benaja, efraimilainen; hänen osastossaan oli 24 000 miestä. 15 Kahdentenatoista, kahdennessatoista kuussa, oli netofalainen Heldai, Otnielin sukua; hänen osastossaan oli 24 000 miestä.

16 Israelin heimojen johtajat olivat: Ruubenin heimolla oli johtajana Elieser, Sikrin poika, Simeonin heimolla Sefatja, Maakan poika, 17 leeviläisillä Hasabja, Kemuelin poika, Aaronin suvulla Sadok, 18 Juudan heimolla Elihu, Daavidin veli, Isaskarin heimolla Omri, Mikaelin poika, 19 Sebulonin heimolla Jismaja, Obadjan poika, Naftalin heimolla Jerimot, Asrielin poika, 20 Efraimin heimolla Hoosea, Asasjan poika, Manassen heimon läntisellä puoliskolla Joel, Pedajan poika, 21 Gileadissa asuvalla Manassen heimon puoliskolla Jiddo, Sakarjan poika, Benjaminin heimolla Jaasiel, Abnerin poika, 22 Danin heimolla Asarel, Jerohamin poika. Nämä olivat Israelin heimojen päämiehet.

23 Daavid ei ottanut luetteloon mukaan kaksikymmenvuotiaita ja sitä nuorempia; heitä oli paljon, sillä Herra oli luvannut tehdä Israelin kansan monilukuiseksi kuin taivaan tähdet. 24 Joab, Serujan poika, oli tosin aloittanut väenlaskun, mutta hän ei saanut sitä päätökseen, koska Israelia kohtasi Jumalan viha. Siksi ei kansan lukumäärää ole kuningas Daavidin aikakirjoissa.

Kuninkaan omaisuuden hoitajat

25 Kuninkaan aarrekammioiden vartijana oli Asmavet, Adielin poika, ja maaseudun kaupungeissa, kylissä ja linnakkeissa olevien varastojen valvojana oli Jonatan, Ussian poika. 26 Peltotöitä tekeviä maatyöläisiä valvoi Esri, Kelubin poika, 27 viinitarhoja ramalainen Simei, viinivarastoja sefamilainen Sabdi, 28 Sefelan oliivilehtoja ja metsäviikunatarhoja gederiläinen Baal-Hanan ja öljyvarastoja Joas. 29 Saaronissa laiduntavan nautakarjan valvojana oli saaronilainen Sitrai, laaksoissa laiduntavaa nautakarjaa valvoi Safat, Adlain poika, 30 kameleita valvoi ismaelilainen Obil, aaseja meronotilainen Jehdeja, 31 lampaita ja vuohia hagarilainen Jasis. He kaikki olivat kuningas Daavidin omaisuuden ylivalvojia.

Daavidin lähimmät miehet

32 Daavidin neuvonantajana oli hänen setänsä Jonatan, viisas ja oppinut mies, ja kuninkaan poikien kasvattajana oli Jehiel, Hakmonin poika. 33 Myös Ahitofel oli kuninkaan neuvonantaja, ja arkilainen Husai oli kuninkaan lähin mies. 34 Ahitofelin jälkeen neuvonantajina olivat Jojada, Benajan poika, ja Abjatar. Kuninkaan sotajoukon päällikkönä oli Joab.


seuraava luku
27:2
1. Aik. 11:11
27:4
2. Sam. 23:9; 1. Aik. 11:12
27:5
2. Sam. 23:20; 1. Aik. 11:22
27:7
2. Sam. 2:18, 23:24; 1. Aik. 11:26
27:11
2. Sam. 21:18; 1. Aik. 20:4
27:23
1. Moos. 15:5
27:24
1. Aik. 21:6
27:25
2. Sam. 8:16-18, 20:23-26; 1. Aik. 18:15-17
27:26
2. Sam. 8:16-18, 20:23-26; 1. Aik. 18:15-17
27:27
2. Sam. 8:16-18, 20:23-26; 1. Aik. 18:15-17
27:28
2. Sam. 8:16-18, 20:23-26; 1. Aik. 18:15-17
27:29
2. Sam. 8:16-18, 20:23-26; 1. Aik. 18:15-17
27:30
2. Sam. 8:16-18, 20:23-26; 1. Aik. 18:15-17
27:31
2. Sam. 8:16-18, 20:23-26; 1. Aik. 18:15-17
27:32
2. Sam. 8:16-18, 20:23-26; 1. Aik. 18:15-17
27:33
2. Sam. 8:16-18, 20:23-26; 1. Aik. 18:15-17, 2. Sam. 15:12,37
27:34
2. Sam. 8:16-18, 20:23-26; 1. Aik. 18:15-17