Video: MPEG-1 fil (30MB)

Internet Packet dvs. IP-paket är grunden för hela Internet-nätets funktion.  Varje paket har  förutom data som skall överföras, en titelrad med bland annat sändarens namn och mottagarens IP-nummer. Dessa nummer motsvarar postkortets post- och gatunummer,det vill säga paketet distribueras på basen av IP-numret. Liksom postkort, kan IP-paket föras via olika rutter eller speciellt under rusningstid försenas eller helt tappas bort på vägen.
Ett sådant telekommunikationspaket, som kan förliknas med en orekommenderad försändelse kallas datagram eller ett nätskikt utan förbindelse. Internets framgång grundar sig på att det är lätt och snabbt att via rutter förmedla IP-paket från ett nät till ett annat, eftersom man inte behöver föra bok över varje paket och stanna för att vänta på kvittering vid varje mellanstation.

För de flesta användningsändamål är det dock nödvändigt att expediera all information, som styckats i paketen, i rätt ordning till destinationen. För detta ändamål har man definierat TCP (Transport Control Protocol). Där bekräftar mottagaren för sändaren att han fick alla successivt numrerade paket eller anmärker ifall något måste sändas  pånytt. Om mottagaren inte hör av sig kan det bara hända att kvitteringarna tappats bort eller förbindelsen är av. Då försöker sändaren sända pånytt allt mer sällan tills den slutligen, i allmänhet först efter flera minuter, besluter avbryta förbindelsen. TCP har på Internet utvecklas så långt att man med den får effektiva om än långsamma förbindelser fastän hälften av paketen skulle tappas bort på vägen.

Alla tillämpningar såsom Internet-telefoner kan dock inte vänta på ny sändning av de borttappade paketen, utan använder hellre otillförlitliga datagram. På grund av detta har man vid sidan om TCP också defienierat UDP (Unrealiable Datagram Protocol), på vilken också t.ex.talinformation kan sändas i paket försedda med tidsstämpel RTP (Real Time Protocol).

Då datorn kan ha flera förbindelser samtidigt, används vid förbindelseprotokollet i allmänhet sändarens och mottagarens portnummer. De kunde förliknas med brevfack inom en byggnad. Det mottagande programmet går igenom inkommande meddelanden i brevlådan, sorterar dem enligt sändare i olika högar för att vänta på svar, t.ex. på en WWW-sida.

Internets föregångare ARPANET som startade 1969

Internets utveckling kan uppföljas i   RFC-dokumentarkiv. År 1980 blev TCP/IP   USA:s försvarsministeriets (DoD) officiellt godkända standard (RFC 760). År1983 tog ARPANET i bruk TCP/IP och Internets världserövring började.