FUNET - Universitetens och forskningens datanät i Finland

CSC - Tieteellinen laskenta Oy upprätthåller FUNET-nätet (the Finnish University and Research Network), vilket är ett datanät som förenar Finlands högskolor och forskningsinstitut. FUNET förenar sina medlemmars lokalnät till varandra med otroligt snabba stamnätförbindelser. FUNET erbjuder också sina medlemsorganisationer högklassiga datakommunikatiosnförbindelser till det internationella Internet-nätet via det samnordiska NORDUnet-nätet. FUNET-nätservicegruppen sköter om utvecklingen och underhållet av stamnätet.

Förutom telekommunikationsförbindelser erbjuder FUNET tillämpningstjänster, till exempel förmedling av e-post och News-grupper samt program och IRC-service. Till FUNET utbyggs ständigt nya Internet-tjänster, såsom förmedling av Multicast-videokonferenser samt informationssöknings- och databastjänster. För tillämpningsservice svarar Datanätservice -gruppen.