Internet tarkoittaa verkkojen välistä verkkoa. Ilmaisu syntyi ARPANETin piirissä kuvaamaan usean erilaisen verkon yhdistelmää, joilla oli yhteisenä tekijänä TCP/IP. IP-datagrammit saatettiin kuljettaa mitä erilaisimmilla tavoilla paketoituna tietyn verkon, kuten paikallinen ethernet, ARPANET tai satelliittiverkko SATNET, sisällä mutta IP-paketti säilyi sellaisena lähettäjältä vastaanottajalle. IP-verkkoja voitaisiin verrata suoraan tehtaan liukuhihnalta asiakkaalle asti kulkeviin automatisoituihin konttikuljetuksiin.

Ennen Internetin kaupallistumista isolla kirjoitettu Internet tarkoitti tiedeyhteisön maailmanlaajuista internet-tekniikalla tehtyä verkkoa. Pienellä kirjoitetettu internet-tarkoitti taas mitä tahansa samalla tekniikalla tehtyä verkkoa oli sillä yhteys isoon Internettiin tai ei. Kirjoitusasun perusteella on vaikea päätellä verkon laajuutta, joten erotuksena maailmanlaajuisesta Internetistä on organisaatioiden sisäisiä suljettuja internettejä alettu kutsua Intraneteiksi ja tietyn organisaatioryhmän sisäisiä internettejä Extraneteiksi. Extranettejä on rakennettu esimerkiksi suurten autotehtaiden ja niiden alihankkijoiden väliseksi tiedonsiirtoverkoksi. Useimmiten näistäkin suljetuista interneteistä on sentään edes www ja sähköpostiyhteydet ulkomaailmaan palomuurien (firewall) välityksellä, jotka toimivat eräänlaisia yrityksen Internet-portinvartijoina.