Magi
Esittely
Uutisia
Arkisto
  Luonnonuskonnot
  Ateismi
Panteismi
  Johdanto
  Uskontunnustus
  Eri muodot
  ... ja uuspakanuus
  ... ja ateismi
  Meditaatio
  Muuta...
Uusnoituus
  Johdanto
    * Historia
    * Seremonia
    * Etiikka
    * Suhde uskontoon
    * Maailmankuva
  Lyhyitä vastauksia
  Uusnoituus-tutkielma
  Wicca ja New Age
Uuspakanuus
  Johdanto
  Juhlapyhät
    * Marrasyö
    * Joulu
    * Kevätjuhla
    * Vappu
  Maailmankuva
  Luontosuhde
  Aasainusko
  Jumalataruskonto
Muuta
  Taivasmyyttejä
Kirjallisuus
  Uusnoituus
  Uskonnonfilosofia
Postituslistat
Tapahtumia
Linkit

© Marko Grönroos, 2000

5. TUTKIELMAN YHTEENVETO

Olen tutkielmassani käsitellyt Iso-Britaniassa 1940-ja 1950-luvuilla syntynyttä uskonnollista liikettä, joka tunnetaan uusnoituutena eli wicca-liikkeenä. Tämä liike on saanut erilaisia vaikutteita länsimaisesta okkultismista. Wiccan syntyyn on vaikuttanut keskeisesti Gerald Brosseau Gardner. Wicca kuuluu osana niin sanottuun uuspakanuuteen.

Olen kartoittanut wiccassa harjoitettavan magian peruspiirteitä. Mauss katsoo, että magian perusperiaatteena näyttää olevan näkemys eräänlaisesta maagisesta panteismista, joka mahdollistaa magian toimivuuden. Maussin mukaan magiaan kuuluu usein erilaisia tulkintoja polaaristen voimien vaikutuksesta.

Myös wiccassa esiintyy samanlainen tulkinta siitä miten maailmankaikkeudessa kaikki asiat ja ilmiöt ovat jonkinlaisessa vuorovaikutussuhteessa Wiccassa todellisuuden ymmärretään olevan monitasoista. Näitä eri tasoja, jotka ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa, ovat esimerkiksi eetteri-ja astraalitaso. Universumin perusolemuksena on energia, joka on jatkuvasti liikkeessä. Myös polariteetin lainalaisuus on tärkeä wiccassa. Tämän lainalaisuuden mukaan kaikki todellisuuden toiminnot ja aktiiviteetit syntyvät erilaisten polaaristen voimien vaikutuksesta.

Vastaavuuksien laki tarkoittaa sitä, että jokaisella olevaisella on omat vastaavuutensa tietyissä kategorioissa (planeetat, jumaluudet, kasvikunta etc). Esimerkiksi taikoja tehdessä magian harjoittaja pyrkii löytämään oikeat kategoriat saadakseen aikaan halutun vaikutuksen. Vastaavuuksien laissa näkyy myös homeopatian periaate, jota perinteisesti pidetään magiaan kuuluvana. Magian ei katsota toimivan vastoin luonnonlakeja, vaan se perustuu niihin. Monet wiccaa harjoittavat eivät tulkitse magiaa siten, että se olisi johdettavissa yliluonnollisesta todellisuudesta.

Myös wiccassa on usein magian lähtökohtana pidetty Aleister Crowleyn seuraavaa määritelmää : Magia on taito ja tiede aikaansaada muutoksia, jotka ovat sopusoinnussa tahdon kanssa.

Wiccassa korostetaan, että ihmisen mieli on varsinaisesti magiaa synnyttävä ja ohjaava tekijä. Tahdolla katsotaan olevan tärkeä merkitys magian harjoittamisessa. Ihminen voi löytää muuntuneessa tietoisuudentilassa maagisen kykynsä Rituaalien ja erilaisten keskittymis-sekä visualisointimenetelmien avulla ihminen voi päästää muuntuneeseen tietoisuudentilaan ja mielen voimavaroilla vaikuttaa myös fyysiseen todellisuuteen.

Maagista energiaa on wiccassa luonnehdittu myös ihmisen kehon latentiksi voimavaraksi esimerkiksi ihmisen eetterikehon energiaksi. Eetteritaso ymmärretään usein tasoksi, joka antaa niin ihmiselle kuin muillekin luontokappaleille eläväksi tekevän voiman.

Maagisissa rituaaleissa on tärkeää käyttää sekä feminiinistä, että maskuliinista energiaa. Siksi pidetään hyvänä, jos rituaaleissa on mukana miehiä ja naisia. Esiintyy myös tulkintoja, jonka mukaan polaarinen voimavara voi muodostua yksilössä joko animassa tai animuksessa olevan energian hyödyntämistä.

Wiccassa korostetaan, että magiaa ei tule käyttää toisen ihmisen vahingoittamiseen. Yleisesti hyväksytään näkemys, että vahingoittamaan ihminen pyrkivä voidaan "sitoa" maagista voimaa käyttäen. Vahingoittavan magian katsotaan palautuvan sitä harjoittaneelle ihmiselle kolminkertaisesti.

Wiccassa magia tulkitaan toisaalta ihmisessä olevaksi resurssiksi. Ennen kaikkea se on ihmisen mielen kykyjen monipuolista hyödyntämistä. Toisaalta magia on asia, joka perustuu myös maailmankaikkeudessa olevaan energiaan ja sen lainalaisuuksiin. Malinowskin mukaan magiaa on luonnehdittava juuri ihmisessä itsessään olevana kykynä ja voimavarana, jonka hän aktivoi. Malinowskin mukaan magian ei siis voida katsoa perustuvan minkäänlaiseen universaaliin voimaan, eikä magian vaikutuksia voi pitää luonnon vaikutuksesta syntyneinä.

Maaginen voima ymmärretään wiccassa kaikkialla vallitsevaksi energiaksi, jota myös magian harjoittaja käyttää. Tämä energia tulkitaan myös sellaiseksi, jota on mahdollista siirtää. Monimuotoinen mana-käsite sisältää epäilemättä tältä osin samantyyppisiä merkityksiä kuin wiccassa maagisen voiman-käsite. Mana-käsitteeseen sisältyy kuitenkin myös paljon sellaisia aspekteja, kuten se, että mana voi tarkoittaa isi-isien henkiä joita ei ole sisällytetty wiccassa käytettävään käsitteeseen magia.

Wiccassa harjoittavien keskuudessa on ilmeisimmin tarvetta rakentaa jonkinlaista perusteltua näkemystä magiasta. Hortonin näkemys siitä, että magia voi olla sellainen todellisuuden tulkintamalli, jonka magian harjoittajat määrittelevät rationaaliseksi sopii kuvaamaan wiccassa ilmenevää itseymmärrystä magiasta.

Wiccassa jumaluuden katsotaan ilmentävän itseään maskuliinisen ja feminiinisen perusprinsiipin kautta. Jumalaa ja Jumalatarta voidaan kuvata monenlaisten myyttisten kuvien ja symbolien kautta. Jumaluus on sekä ihmisessä olevaa jumaluutta, että hänen ulkopuolellaan olevaa todellisuutta. Jumaluuden erilaiset personifioidut kuvat ovat arkkityyppejä jumalallisista voimista.

Elementaalit, joita kutsutaan usein myös luonnonhengiksi ovat eetteritasolla olevia tietoisuuden omaavia entiteetttejä. Niitä hallitsevat puolestaan entiteetit, joista käytetään usein nimitystä vartiotornienherrat.

Wiccassa magiaa harjoitetaan erityisesti pyhitetyllä alueella, johon kutsustaan jumaluuksia ja muita supranormaaleja olentoja. Jumaluuksia pyydetään auttamaan rituaaleissa. Niitä ei pyritä alistamaan ihmisen valtaan. Seksuaalimagiassa on tarkoitus kunnioittaa myös Jumalan ja Jumalattaren yhteyttä.

Esimerkiksi Malinowski tekee eron uskonnon ja magian funktion välillä. Hänen mukaansa kuitenkin kumpaakin yhdistää se, että kummassakin on erittäin tärkeä merkitys profaanista erotetulla sakraalilla todellisuudella. Magian ja uskonnon välille ei ole mielekästä vetää mitään selkeää ja ehdotonta rajaa.

Maaginen kehä on rituaalinen paikka, jossa siis myös magiaa harjoitetaan. Kehä eräs tehtävä on toimia maagista voimaa säilyttävänä tilana. Sen luomisessa käytetään pyhitettyjä elementtejä ja invokaatioita. Kehä on myös poistettava rituaalisesti käytöstä. Rituaalivälineiden kuten esimerkiksi rituaalitikarin eli athamen tai miekan on tarkoitus toimia apuvälineinä, jotka aktivoivat ihmisen psyyken maagisia voimia.

Rituaalinen tanssi on eräs tapa nostattaa maagista voimaa. Covenin luoma maaginen voima on mahdollista suunnata intensiivisellä projisoinnilla haluttuun kohteeseen. Vivianne Crowley liittää tanssiin voiman nostamisen chakroista. Hänen mukaansa rituaalinen tanssi voi auttaa kokemaan yhteyttä jumaluuteen.

Taikojen tekeminen on myös tyypillinen wiccassa harjoitettava magian muoto. Taika on toimintamuoto, jossa suunnataan voimaa jonkin symbolin kautta haluttuun tarkoitukseen. Taiassa voidaan käyttää apuna kasveja ja mineraaleja, joissa on kaikkialla luonnossa olevaa voimaa. Taioilla on mahdollista vaikuttaa myös ulkoiseen todellisuuteen, mutta niiden tehtävä on myös toimia suggestiivisella tavalla. Taian avulla ei kuitenkaan voi saada minkäänlaista "omnipotenttista" valtaa. Taikaa tehtäessä otetaan usein huomioon hyvin yksityiskohtaisia seikkoja kuten kuun eri vaiheiden vaikutus.

Astraaliprojektiolla tarkoitetaan jonkin keskittymistekniikan avulla tietoisuuden siirtämistä astraalitasolle eli astraaliruumiiseen. Astraalitaso on toisaalta ihmisestä riippumaton todellisuus, mutta toisaalta ihmisen subjektiivista todellisuutta. Ylemmällä astraalitasolla ihminen voi olla yhteydessä kuolemattomaan olemukseensa ja korkeampiin tasoihin. Alemmalla tasolla on hyvien voimien lisäksi vahingollisia energioita. Astraaliruumiissa ihminen pystyy havainnoimaan aineellista maailmaa ja harjaantuneen tahdonvoiman avulla myös vaikuttamaan siihen.

Initiaatio kolmanteen asteeseen, joka oikeuttaa perustamaan oman covenin tunnetaan myös nimellä suuri riitti. Se on seksuaalirituaali, joka voidaan suorittaa aktuaalisesti tai vertauskuvallisesti. Vivianne Crowley tulkitsee, rituaalissa tapahtuvan yhdistymisen Jumalan ja Jumalattaren, yksilön animan ja animuksen, itsen ja egon välillä, sekä miehen ja naisen välillä.

Seksuaalisen aktin synnyttämä voima voidaan suunnata haluttuun kohteeseen, jotta se tuottaa vaikutusta. Parin on mahdollista pitää aikaansaatu energia myös itsellään. Seksuaalimagiaa pidetään hyvin voimakkaana magian muotona. Wiccassa korostetaan, että vain vakiintuneiden parien tulee harjoittaa aktuaalista seksuaalimagiaa.

Wiccan piirissä tunnetaan myös erityinen parantamismuoto, jossa parantajan käsiensä kautta ja keskittymällä suuntaa energiaa ihmiseen auraan tai chakroihin.

Kaiken kaikkiaan wiccassa harjoitettava magia kuuluu pääosin alemman magian kategoriaan. Kuitenkin esimerkiksi seksuaalimagialla ja astraaliprojektiolla voi olla myös muuta kuin instrumentaalista merkitystä, jonkin tietyn tavoitteen saavuttamisessa. Niiden merkitystä voisi luonnehtia selkeästi myös uskonnolliseksi.

Malinowskin mukaan maagisissa rituaaleissa on oleellista se, että harjoittaja pyrkii luomaan selvän kuvan magian kohteesta ja suuntamaan psyyken voimansa siihen. Magian harjoituksessa ihminen purkaa voi emotionaalista energiaa. Tämä näyttää olevan myös wiccassa harjoitettavien maagisten rituaalien tarkoitus. Malinowski pitää magiaan kuuluvana myös näkemystä, jonka mukaan magiaa harjoituksen tulee tapahtua juuri tiettyjen ehtojen mukaan ja oikeanlaisissa olosuhteissa. Tämä on jossain määrin tyypillistä myös magialle, jota harjoitetaan wiccassa. Toisaalta wiccassa painotetaan, että rituaalien ja rituaalikontekstin tarkoitus on olla apuvälineitä, jotka aktivoivat ihmisessä olevan maagisen voiman. Modernissakin magiassa näyttää olevan viime kädessä erilaisista tavoista ritualisoida luottamus omiin kykyihin, joilla voi vaikuttaa asioihin ja ratkaista ongelmatilanteita