Heptapterus Bleeker, 1858
  • Medemichthys Dahl, 1961; (synonym)
  • Imparales Schultz, 1944; (synonym)
  • Nannoglanis Boulenger, 1887; (synonym)
  • Phreatobius Goeldi, 1905; (synonym)
  • Chasmocranus Eigenmann, 1912; (synonym)


24.4.2004 (24)Additional information sources: