Sphyraena Ræse, 1793
  • Indosphyraena Smith, 1956; (synonym)
  • Sphyraena Klein, 1778; (not available, in synonym)
  • Sphyraena Bloch & Schneider, 1801; (synonym)
  • Sphyraenella Smith, 1956; (synonym)
  • Australuzza Whitley, 1947; (synonym)
  • Callosphyraena Smith, 1956; (synonym)
  • Agrioposphyraena Fowler, 1903; (synonym)
  • Acus Plumier, 1803; (not available, in synonym)


24.4.2004 (43)Additional information sources: