Cubiceps Lowe, 1843
  • Mulichthys Lloyd, 1909; (synonym)
  • Navarchus De Filippi & V©rany, 1857; (synonym)
  • Mandelichthys Nichols & Murphy, 1944; (synonym)
  • Trachelocirrhus Doëmet, 1863; (synonym)
  • Atimostoma Smith, 1845; (synonym)


24.4.2004 (10)Additional information sources: