Pavlus'un KORİNTLİLERE BİRİNCİ mektubu

1KO Dipnotları

6:1 imansızlar: Grekçede, «doğru olmayanlar.»


6:4 ya da «...sayılanları yargıç tayin edin!»


6:9-10 Günahkârların: Grekçede, «Doğru olmayanların.»


11:7 Grekçede, «Çünkü erkek Tanrı'nın benzeyişi ve yüceliğidir. Kadın ise erkeğin yüceliğidir.»


11:10 Grekçede, «...uğruna kadının başı üzerinde bir yetki olmalıdır.»


12:7 ya da «Herkesin ortak yararı için Ruh herkese kendini belli ediyor.»


14:33-34 ya da: 33Çünkü Tanrı, kutsalların bütün topluluklarında olduğu gibi, karışıklık değil, esenlik Tanrısıdır.
34Kadınlar toplantılarınızda sessiz kalsın.


15:37 bitki: Grekçede, «beden.»


15:45 Son Âdem: İsa Mesih.


15:47 İkinci adam: İsa Mesih.


15:48 Göksel adam: İsa Mesih.


16:22 Marana-ta: `Efendimiz, gel!' anlamına gelen Aramice bir söz. İsa Mesih'in tekrar gelişi için edilen dualarda kullanılır.


1:2 Elç.18:1

1:12 Elç.18:24

1:14 Elç.18:8; 19Elç.18:29; Rom.16:23

1:16 1Ko.16:15-16

1:19 Yşa.29:14

1:20 Eyu.12:17; Yşa.19:12; 33.19:18

1:20 Yşa.44:25

1:31 Yer.9:23-24

2:3 Elç.18:9

2:9 Yşa.64:4

2:16 Yşa.40:13

3:2 İbr.5:12-13

3:4 1Ko.1:12

3:6 Elç.18:4-11,24-28

3:16 1Ko.6:19; 2Ko.6:16

3:19 Eyu.5:13

3:20 Mez.94:11

4:12 Elç.18:2-3

4:16 1Ko.11:1; Flp.3:17

5:1 Tes.22:30

5:6 Gal.5:9

5:7 Çık.12:5

5:8 Çık.13:7; Tes.16:3

5:13 Tes.13:5; 17.13:7

6:12 1Ko.10:23

6:16 Tek.2:24

6:19 1Ko.3:16; 2Ko.6:16

7:10 Mat.5:32; 19Mat.5:9; Mar.10:11-12; Luk.16:18

9:9 Tes.25:4; 1Ti.5:18

9:11 Rom.15:27

9:13 Tes.18:1

9:14 Mat.10:10; Luk.10:7

10:1 Çık.13:21-22; 14.13:22-29

10:3 Çık.16:35

10:4 Çık.17:6; Say.20:11

10:5 Say.14:29-30

10:6 Say.11:4

10:7 Çık.32:6

10:8 Say.25:1-18

10:9 Say.21:5-6

10:10 Say.16:41-49

10:16 Mat.26:26-28; Mar.14:22-24; Luk.22:19-20

10:18 Lev.7:6

10:20 Tes.32:17

10:22 Tes.32:21

10:23 1Ko.6:12

10:26 Mez.24:1

11:1 1Ko.4:16; Flp.3:17

11:7 Tek.1:26-27

11:8 Tek.2:18-23

11:25 Çık.24:6-8; Yer.31:31-34

12:4 Rom.12:4-8

12:28 Ef.4:11

13:2 Mat.17:20-21; Mat.21:21; Mar.11:23

14:21 Yşa.28:11-12

15:3 Yşa.53:5-12

15:4 Mez.16:8-10; Mat.12:40; Elç.2:24-32

15:5 Mat.28:16-17; Mar.16:14; Luk.24:34,36; Yu.20:19

15:7 Elç.9:3-6

15:9 Elç.8:3

15:25 Mez.110:1

15:27 Mez.8:6

15:32 Yşa.22:13

15:45 Tek.2:7

15:51 1Se.4:15-17

15:54 Yşa.25:8

15:55 Hoş.13:14

16:1 Rom.15:25-26

16:5 Elç.19:21

16:8 Lev.23:15-21; Tes.16:9-11

16:8 Elç.19:8-10

16:10 1Ko.4:17

16:15 1Ko.1:16

16:19 Elç.18:2-3