edellinen luku, Esran kirja


Esran mukana Jerusalemiin lähteneet juutalaiset

1 Tässä ovat sukuluetteloiden mukaan lueteltuina ne sukujen päämiehet, jotka kuningas Artakserkseen hallituskaudella lähtivät minun kanssani Babyloniasta:

2 Pinehasin jälkeläisiä Gersom, Itamarin jälkeläisiä Daniel, Daavidin jälkeläisiä Hattus, 3 Sekanjan poika, Pareosin jälkeläisiä Sakarja ja hänen kanssaan sataviisikymmentä sukuluetteloihin merkittyä miestä, 4 Pahat-Moabin jälkeläisiä Eljoenai, Serahjan poika, ja hänen kanssaan kaksisataa miestä, 5 Sattun jälkeläisiä Sekanja, Jahasielin poika, ja hänen kanssaan kolmesataa miestä, 6 Adinin jälkeläisiä Ebed, Jonatanin poika, ja hänen kanssaan viisikymmentä miestä, 7 Elamin jälkeläisiä Jesaja, Ataljan poika, ja hänen kanssaan seitsemänkymmentä miestä, 8 Sefatjan jälkeläisiä Sebadja, Mikaelin poika, ja hänen kanssaan kahdeksankymmentä miestä, 9 Joabin jälkeläisiä Obadja, Jehielin poika, ja hänen kanssaan kaksisataakahdeksantoista miestä, 10 Banin jälkeläisiä Selomit, Josifjan poika, ja hänen kanssaan satakuusikymmentä miestä, 11 Bebain jälkeläisiä Sakarja, Bebain poika, ja hänen kanssaan kaksikymmentäkahdeksan miestä, 12 Asgadin jälkeläisiä Johanan, Katanin poika, ja hänen kanssaan satakymmenen miestä, 13 Adonikamin jälkeläisistä viimeiset, nimeltään Elifelet, Jeiel ja Semaja, ja heidän kanssaan kuusikymmentä miestä, 14 sekä Bigvain jälkeläisiä Utai ja Sabbud ja heidän kanssaan seitsemänkymmentä miestä.

15 Kokosin heidät joelle, joka virtaa Ahavaan päin, ja leiriydyimme sen rannalle kolmeksi päiväksi. Kansan joukossa näin pappeja, mutta en yhtään leeviläistä. 16 Silloin lähetin sanan sukukuntien päämiehille Elieserille, Arielille, Semajalle, Jonatanille, Jaribille, Elnatanille, Natanille, Sakarjalle ja Mesullamille sekä Jojaribille ja Elnatanille, jotka olivat opettajia. 17 Käskin heidän mennä Kasifjan kylän päämiehen Iddon luo ja pyytää häntä ja hänen veljiään, jotka olivat Kasifjassa asuvia temppelipalvelijoita, lähettämään meille palvelijoita Jumalamme temppeliä varten. 18 Jumala piti hyvyydessään meistä huolen, ja he lähettivät luoksemme viisaan miehen, Serebjan, joka oli israelilainen, Leevin heimoa ja Mahlin sukua, sekä hänen poikansa ja veljensä, yhteensä kahdeksantoista miestä. 19 He lähettivät myös Hasabjan ja Jesajan, joka oli Merarin jälkeläisiä, sekä Jesajan veljet ja näiden pojat, kaksikymmentä miestä. 20 Vielä he lähettivät kaksisataakaksikymmentä temppelipalvelijaa, suvuista, jotka jo Daavid oli määrännyt leeviläisten avuksi. Näiden kaikkien nimet merkittiin luetteloon.

Lähtövalmistelut

21 Ahavajoen rannalla määräsin pidettäväksi paaston ja kehotin kaikkia nöyrtymään Jumalan edessä ja rukoilemaan, että pääsisimme lapsinemme, karjoinemme ja tavaroinemme onnellisesti perille. 22 En voinut mennä pyytämään kuninkaalta aseellista saattoväkeä ja ratsumiehiä suojaksi vihollisia vastaan, sillä olimme sanoneet hänelle: "Meidän Jumalamme suojaa ja auttaa kaikkia, jotka palvelevat häntä, mutta jokaista, joka hylkää hänet, kohtaa hänen ankara vihansa." 23 Niin me paastosimme ja pyysimme apua Jumalalta, ja hän kuuli meidän rukouksemme.

24 Valitsin pappien johtajista kaksitoista sekä lisäksi Serebjan ja Hasabjan ja kymmenen muuta leeviläistä. 25 Punnitsin heidän nähtensä hopean, kullan ja astiat, jotka kuningas, hänen neuvonantajansa ja ruhtinaansa sekä Babyloniassa asuvat israelilaiset olivat lahjoittaneet meidän Jumalamme temppelille. 26 Punnitsin ja annoin heidän haltuunsa kuusisataaviisikymmentä talenttia hopeaa, sata kahden talentin painoista hopea-astiaa, sata talenttia kultaa, 27 kaksikymmentä tuhannen dareikin arvoista kultamaljaa sekä kaksi loistavan kaunista, kullan arvoista pronssiastiaa. 28 Sanoin heille: "Teidät on pyhitetty Herran palvelukseen. Pyhiä ovat myös nämä astiat, ja hopea ja kulta ovat pyhiä lahjoja Herralle, isienne Jumalalle. 29 Pitäkää siis niistä hyvää huolta, kunnes punnitsette ne Jerusalemissa pappien ja leeviläisten johtajien ja Israelin sukujen päämiesten edessä. Sen jälkeen ne asetetaan Herran temppelin kammioihin." 30 Papit ja leeviläiset ottivat haltuunsa punnitsemani hopean, kullan ja astiat, jotka heidän oli määrä viedä Jerusalemiin Jumalamme temppeliin.

Saapuminen Jerusalemiin

31 Ensimmäisen kuun kahdentenatoista päivänä me lähdimme Ahavajoelta matkaan kohti Jerusalemia. Jumalamme varjeli meitä matkan aikana ja suojeli meitä vihollisilta ja väijytyksiltä. 32 Saavuttuamme Jerusalemiin lepäsimme kolme päivää. 33 Neljäntenä päivänä punnitsimme hopean, kullan ja astiat Jumalamme temppelissä ja luovutimme ne pappi Meremotille, Urian pojalle. Läsnä olivat myös Eleasar, Pinehasin poika, ja leeviläiset Josabad, Jesuan poika, ja Noadja, Binnuin poika. 34 Kaikki esineet laskettiin ja punnittiin, ja niiden painot merkittiin muistiin.

35 Vankeudesta palanneet pakkosiirtolaiset uhrasivat Israelin Jumalalle polttouhrin. He uhrasivat kaksitoista sonnia koko Israelin puolesta sekä yhdeksänkymmentäkuusi pässiä, seitsemänkymmentäseitsemän karitsaa ja lisäksi kaksitoista pukkia syntiuhriksi, kaikki polttouhrina Herralle. 36 Sitten he toimittivat kuninkaan määräykset edelleen kuninkaan satraapeille ja Eufratin länsipuolisen maakunnan maaherroille, ja nämä antoivat tukensa kansalle ja Jumalan temppelille.


seuraava luku
8:1
Esra 2:1-58; Neh. 7:6-60
8:2
Esra 2:1-58; Neh. 7:6-60
8:3
Esra 2:1-58; Neh. 7:6-60
8:4
Esra 2:1-58; Neh. 7:6-60
8:5
Esra 2:1-58; Neh. 7:6-60
8:6
Esra 2:1-58; Neh. 7:6-60
8:7
Esra 2:1-58; Neh. 7:6-60
8:8
Esra 2:1-58; Neh. 7:6-60
8:9
Esra 2:1-58; Neh. 7:6-60
8:10
Esra 2:1-58; Neh. 7:6-60
8:11
Esra 2:1-58; Neh. 7:6-60
8:12
Esra 2:1-58; Neh. 7:6-60
8:13
Esra 2:1-58; Neh. 7:6-60
8:14
Esra 2:1-58; Neh. 7:6-60
8:15
Esra 2:1-58; Neh. 7:6-60
8:16
Esra 2:1-58; Neh. 7:6-60
8:17
Esra 2:1-58; Neh. 7:6-60
8:18
Esra 2:1-58; Neh. 7:6-60
8:19
Esra 2:1-58; Neh. 7:6-60
8:20
Esra 2:1-58; Neh. 7:6-60
8:25
Esra 7:15
8:29
Neh. 10:40
8:35
Esra 6:17