Neljäs Mooseksen kirja


Väenlasku Siinailla

1 Vuoden ja kuukauden kuluttua siitä kun israelilaiset olivat lähteneet Egyptistä, toisen vuoden toisen kuun ensimmäisenä päivänä, Herra sanoi Siinain autiomaassa pyhäkköteltassa Moosekselle: 2 "Laskekaa Israelin miesten lukumäärä perhekunnittain ja suvuittain ja merkitkää muistiin jokaisen nimi. 3 Sinun ja Aaronin tulee tarkastaa kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet ja laskea joukko joukolta heidän lukumääränsä. 4 Teidän apunanne olkoon jokaisesta heimosta yksi mies, sukunsa päämies. 5 Nämä ovat ne miehet, joiden tulee avustaa teitä: Ruubenin heimosta Elisur, Sedeurin poika, 6 Simeonin heimosta Selumiel, Surisaddain poika, 7 Juudan heimosta Nahson, Amminadabin poika, 8 Isaskarin heimosta Netanel, Suarin poika, 9 Sebulonin heimosta Eliab, Helonin poika, 10 Joosefin jälkeläisistä Efraimin heimoon kuuluva Elisama, Ammihudin poika, ja Manassen heimoon kuuluva Gamliel, Pedasurin poika, 11 Benjaminin heimosta Abidan, Gideonin poika, 12 Danin heimosta Ahieser, Ammisaddain poika, 13 Asserin heimosta Pagiel, Okranin poika, 14 Gadin heimosta Eljasaf, Deuelin poika, 15 sekä Naftalin heimosta Ahira, Enanin poika." 16 Nämä olivat kansan edusmiehet, heimojen ja sukujen päälliköt, jotka johtivat Israelin sotajoukkoja.

17 Mooses ja Aaron ottivat mukaansa nämä nimeltä mainitut miehet 18 ja kutsuivat koko kansan koolle toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä. Kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat miehet laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. 19 Näin Mooses tarkasti ja laski israelilaiset Siinain autiomaassa, kuten Herra oli käskenyt.

20 Ruubenin, Israelin esikoisen, jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. 21 Näitä Ruubenin heimon jäseniä oli 46 500.

22 Simeonin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. 23 Näitä Simeonin heimon jäseniä oli 59 300.

24 Gadin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. 25 Näitä Gadin heimon jäseniä oli 45 650.

26 Juudan jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. 27 Näitä Juudan heimon jäseniä oli 74 600.

28 Isaskarin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. 29 Näitä Isaskarin heimon jäseniä oli 54 400.

30 Sebulonin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. 31 Näitä Sebulonin heimon jäseniä oli 57 400.

32 Joosefin pojan Efraimin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. 33 Näitä Efraimin heimon jäseniä oli 40 500.

34 Joosefin toisen pojan Manassen jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. 35 Näitä Manassen heimon jäseniä oli 32 200.

36 Benjaminin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. 37 Näitä Benjaminin heimon jäseniä oli 35 400.

38 Danin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. 39 Näitä Danin heimon jäseniä oli 62 700.

40 Asserin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. 41 Näitä Asserin heimon jäseniä oli 41 500.

42 Naftalin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. 43 Näitä Naftalin heimon jäseniä oli 53 400.

44 Tässä olivat katselmuksessa lasketut miehet. Katselmuksen toimittivat Mooses, Aaron ja Israelin päämiehet, joita oli kaksitoista eli yksi mies kustakin heimosta. 45 Katselmuksessa suvuittain laskettuja israelilaisia, kaksikymmenvuotiaita tai sitä vanhempia sotakelpoisia Israelin miehiä, 46 oli kaikkiaan 603 550.

Leeviläisten erikoisasema

47 Leeviläisiä ja heidän sukujaan ei otettu lukuun väenlaskussa.

48 Herra sanoi Moosekselle: 49 "Leevin heimoa sinun ei pidä tarkastaa sotapalvelusta varten, äläkä laske leeviläisten lukua, kun lasket muiden israelilaisten lukumäärän. 50 Pane leeviläiset huolehtimaan liitonarkun asumuksesta, sen kalustosta ja kaikesta muusta siihen kuuluvasta. Heidän tehtävänään on telttamajan ja kaikkien sen varusteiden kuljetus. Heidän tulee palvella pyhäkössä ja asua leirissä sen ympärillä. 51 Kun telttamaja siirretään uuteen leiripaikkaan, leeviläisten on purettava maja, ja kun pyhäkkö on saapunut perille, heidän tulee pystyttää se. Jos joku ulkopuolinen puuttuu näihin tehtäviin, hänet on surmattava. 52 Israelilaisten tulee asettua leiriin heimoittain, kunkin heimon joukkoineen oman tunnuksensa ympärille. 53 Leeviläisten on leiriydyttävä telttamajan ympärille, ettei Herran viha kohtaisi Israelin kansaa. Leeviläisten tulee huolehtia liitonarkun majasta ja siellä suoritettavasta palveluksesta."

54 Israelilaiset tekivät kaiken sen käskyn mukaisesti, jonka Herra oli Moosekselle antanut.


seuraava luku
1:2
2. Moos. 30:12; 4. Moos. 26:2
1:46
2. Moos. 12:37, 38:26; 4. Moos. 2:32