edellinen luku, Ensimmäinen aikakirja


1 Leevin pojat olivat Gersom, Kehat ja Merari. 2 Gersomin pojat olivat nimeltään Libni ja Simei. 3 Kehatin pojat olivat Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel. 4 Merarin pojat olivat Mahli ja Musi.

Nämä ovat Leevin jälkeläisten suvut isiensä mukaan lueteltuina:

5 Gersomin suku: hänen poikansa oli Libni, tämän poika oli Jahat, tämän Simma, 6 tämän Joah, tämän Iddo, tämän Serah ja tämän Jeotrai.

7 Kehatin suku: hänen poikansa oli Amminadab, tämän poika oli Korah, tämän Assir, 8 tämän Elkana, tämän Ebjasaf, tämän Assir, 9 tämän Tahat, tämän Uriel, tämän Ussia ja tämän Saul. 10 Elkanan pojat olivat Amasai ja Mahat. 11 Mahatin poika oli Elkana, tämän Sofai, tämän Nahat, 12 tämän Eliab, tämän Jeroham, tämän Elkana ja tämän Samuel. 13 Samuelin esikoinen oli Joel, ja hänen toinen poikansa oli Abia.

14 Merarin suku: hänen poikansa oli Mahli, tämän poika oli Libni, tämän Simei, tämän Ussa, 15 tämän Simea, tämän Haggia ja tämän Asaja.

16 Osan leeviläisistä Daavid pani huolehtimaan laulusta Herran pyhäkössä sen jälkeen kun liitonarkku oli asetettu sinne. 17 He palvelivat laulajina pyhäkköteltan, Jumalan asumuksen, edessä, kunnes Salomo rakensi Jerusalemiin Herran temppelin. Tehtävästään he huolehtivat saamiensa määräysten mukaisesti.

18 Seuraavassa luetellaan temppelilaulajat ja heidän jälkeläisensä: Kehatin suvusta laulajana oli Heman, Joelin poika; hänen isoisänsä oli Samuel, 19 tämän isä Elkana, tämän Jeroham, tämän Eliel, tämän Toah, 20 tämän Suf, tämän Elkana, tämän Mahat, tämän Amasai, 21 tämän Elkana, tämän Joel, tämän Asarja, tämän Sefanja, 22 tämän Tahat, tämän Assir, tämän Ebjasaf, tämän Korah, 23 tämän Jishar, tämän Kehat, tämän Leevi, Israelin poika. 24 Hemanin oikealla puolella seisoi hänen kumppaninaan Asaf, Berekjan poika; hänen isoisänsä oli Simea, 25 tämän isä Mikael, tämän Baaseja, tämän Malkia, 26 tämän Etni, tämän Serah, tämän Adaja, 27 tämän Etan, tämän Simma, tämän Simei, 28 tämän Jahat, tämän Gersom ja tämän Leevi. 29 Vasemmalla puolella seisoi heidän kumppaninaan Merarin jälkeläinen Etan, Kisin poika; hänen isoisänsä oli Abdi, tämän isä oli Malluk. 30 Mallukin isä oli Hasabja, tämän Amasja, tämän Hilkia, 31 tämän Amsi, tämän Bani, tämän Semer, 32 tämän Mahli, tämän Musi, tämän Merari ja tämän Leevi. 33 Toiset Leevin sukuun kuuluvat olivat saaneet tehtäväkseen palvella muulla tavoin pyhäkössä, Jumalan asumuksessa.

34 Vain Aaron ja hänen jälkeläisensä saivat polttaa uhreja polttouhrialttarilla ja suitsutusalttarilla, suorittaa palvelukset kaikkeinpyhimmässä ja sovittaa Israelin synnit. Heidän oli noudatettava tarkasti määräyksiä, jotka Mooses, Jumalan palvelija, oli heille antanut. 35 Aaronin jälkeläisiä olivat hänen poikansa Eleasar, tämän poika Pinehas, tämän poika Abisua, 36 tämän poika Bukki, tämän poika Ussi, tämän poika Serahja, 37 tämän poika Merajot, tämän poika Amarja, tämän poika Ahitub, 38 tämän poika Sadok ja tämän poika Ahimaas.

Leeviläisten asuinpaikat

39 Nämä olivat leeviläisten asuinpaikat ja leirikylät, jotka sijaitsivat heille annetuilla alueilla:

Kehatin sukuun kuuluvat Aaronin jälkeläiset saivat arpaosakseen 40 Juudan heimon maista Hebronin kaupungin ja sitä ympäröivät laidunmaat, 41 mutta kaupungin peltomaat sekä seudun kylät annettiin Kalebille, Jefunnen pojalle. 42 Aaronin jälkeläisille annettiin asuttaviksi turvakaupungit Hebron, Libna, Jattir, Estemoa, 43 Hilen, Debir, 44 Asan sekä Bet-Semes, kaikki laidunmaineen. 45 Benjaminin heimon maista annettiin Geba, Alemet ja Anatot, kaikki laidunmaineen. Aaronin jälkeläisillä oli sukujensa lukumäärän mukaisesti kaikkiaan kolmetoista kaupunkia. 46 Muut Kehatin jälkeläiset saivat arpaosakseen Efraimin ja Danin heimojen sekä läntisten manasselaisten maista sukujensa lukumäärän mukaisesti kymmenen kaupunkia.

47 Gersomin jälkeläiset saivat Isaskarin, Asserin ja Naftalin heimojen sekä Basanissa asuvien manasselaisten maista sukujensa lukumäärän mukaisesti kolmetoista kaupunkia.

48 Merarin jälkeläiset saivat Ruubenin, Gadin ja Sebulonin heimojen maista sukujensa lukumäärän mukaisesti kaksitoista kaupunkia.

49 Israelilaiset antoivat siis leeviläisille seuraavat nimeltä mainitut kaupungit laidunmaineen. 50 Ne arvottiin heille Juudan, Simeonin ja Benjaminin heimoille kuuluneista maista.

51 Muutamat Kehatin suvut saivat kaupunkeja Efraimin heimolta. 52 Niille annettiin asuttaviksi turvakaupungit: Sikem Efraimin vuoristosta, Geser, 53 Jokmeam, Bet-Horon, 54 Aijalon ja Gat-Rimmon, kaikki laidunmaineen, 55 sekä läntisten manasselaisten maista Aner ja Bileam, molemmat laidunmaineen. Nämä tulivat siis muutamien Kehatin sukujen osalle.

56 Gersomin suvut saivat Basanissa asuvien manasselaisten maista Golanin laidunmaineen ja Astarotin laidunmaineen, 57 Isaskarin heimolta Kedesin, Daberatin, 58 Ramotin ja Anemin, kaikki laidunmaineen, 59 Asserin heimolta Masalin, Abdonin, 60 Hukokin ja Rehobin, kaikki laidunmaineen, 61 sekä Naftalin heimolta Galilean Kedesin ja vielä Hammonin ja Kirjataimin, kaikki laidunmaineen.

62 Merarin suvut saivat Sebulonin heimolta Rimmonin ja Taborin, molemmat laidunmaineen. 63 Jordanin itäpuolelta Jerikon kohdalta ne saivat Ruubenin heimolta Beserin, joka oli autiomaassa, ja Jahsan, 64 Kedemotin ja Mefaatin, kaikki laidunmaineen, 65 sekä Gadin heimolta Gileadin Ramotin ja Mahanaimin, 66 Hesbonin ja Jaeserin, kaikki laidunmaineen.


seuraava luku
6:1
1. Moos. 46:11
6:12
1. Sam. 1:1
6:13
1. Sam. 8:2
6:34
2. Moos. 30:7; 3. Moos. 16:32,33
6:39
4. Moos. 35:1-8; Joos. 21:1-42
6:40
4. Moos. 35:1-8; Joos. 21:1-42
6:41
4. Moos. 35:1-8; Joos. 21:1-42
6:42
4. Moos. 35:1-8; Joos. 21:1-42, 2. Moos. 21:13
6:43
4. Moos. 35:1-8; Joos. 21:1-42
6:44
4. Moos. 35:1-8; Joos. 21:1-42
6:45
4. Moos. 35:1-8; Joos. 21:1-42
6:46
4. Moos. 35:1-8; Joos. 21:1-42
6:47
4. Moos. 35:1-8; Joos. 21:1-42
6:48
4. Moos. 35:1-8; Joos. 21:1-42
6:49
4. Moos. 35:1-8; Joos. 21:1-42
6:50
4. Moos. 35:1-8; Joos. 21:1-42
6:51
4. Moos. 35:1-8; Joos. 21:1-42
6:52
4. Moos. 35:1-8; Joos. 21:1-42
6:53
4. Moos. 35:1-8; Joos. 21:1-42
6:54
4. Moos. 35:1-8; Joos. 21:1-42
6:55
4. Moos. 35:1-8; Joos. 21:1-42
6:56
4. Moos. 35:1-8; Joos. 21:1-42
6:57
4. Moos. 35:1-8; Joos. 21:1-42
6:58
4. Moos. 35:1-8; Joos. 21:1-42
6:59
4. Moos. 35:1-8; Joos. 21:1-42
6:60
4. Moos. 35:1-8; Joos. 21:1-42
6:61
4. Moos. 35:1-8; Joos. 21:1-42
6:62
4. Moos. 35:1-8; Joos. 21:1-42
6:63
4. Moos. 35:1-8; Joos. 21:1-42
6:64
4. Moos. 35:1-8; Joos. 21:1-42
6:65
4. Moos. 35:1-8; Joos. 21:1-42
6:66
4. Moos. 35:1-8; Joos. 21:1-42