Myrophis Lìtken, 1852
  • Leptoconger Poey, 1880; (synonym)
  • Hesperomyrus Myers & Storey, 1939; (synonym)
  • Holopterura Cope, 1871; (synonym)


24.4.2004 (9)Additional information sources: