Muraenichthys Bleeker, 1853
  • Myropterura Ogilby, 1897; (synonym)
  • Scolecenchelys Ogilby, 1897; (synonym)
  • Aotea Phillipps, 1926; (synonym)


24.4.2004 (32)Additional information sources: